คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
ประธานกรรมการ
ผศ.วาสนา จิติมา
กรรมการ
ผศ.ดร.เสาวรส มีกุศล
กรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
กรรมการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ
นางสมปอง ไตรศิลป์
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ