คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
กรรมการ
ผศ.วาสนา จิติมา
กรรมการ
ผศ.ดร.เสาวรส มีกุศล
กรรมการ
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ