คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์ |  คณะกรรมการสวัสดิการ |  คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ | 

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ประธานกรรมการ
รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
กรรมการ
ศ.คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
กรรมการ
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
กรรมการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
กรรมการ