คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
กรรมการ
นางชไมพร เจริญไกรกมล
กรรมการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ
นางสมปอง ไตรศิลป์
กรรมการ
น.ส.พัชรา ตันติศิริคุณ
กรรมการ
นางราตรี ปั้นพินิจ
เลขานุการ