คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
ประธานกรรมการ
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
กรรมการ
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
ผศ.ดร.เสาวรส มีกุศล
กรรมการ
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
เลขานุการ