คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์ |  คณะกรรมการสวัสดิการ |  คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ | 

คณะกรรมการสวัสดิการ
น.ส.ศากุณ แสวงพานิช
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
กรรมการ
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
กรรมการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
กรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
กรรมการ
นายประสิทธิ์ พึ่งตา
เลขานุการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ