คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ประธานกรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
กรรมการ
นางสีฟ้า คำพา
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
กรรมการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
กรรมการ
ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ
เลขานุการ