คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์ |  คณะกรรมการสวัสดิการ |  คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ | 

คณะกรรมการศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
ประธานกรรมการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
กรรมการ
น.ส.ศากุณ แสวงพานิช
กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
กรรมการ
นายประสิทธิ์ พึ่งตา
กรรมการ