คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
กรรมการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
ผศ.วาสนา จิติมา
กรรมการ
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
เลขานุการ