คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
กรรมการ
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
กรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
กรรมการ
นางราตรี ปั้นพินิจ
กรรมการ
นางสมปอง ไตรศิลป์
กรรมการ
ผศ.วาสนา จิติมา
เลขานุการ