คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการเงินกู้
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
ประธานกรรมการ
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
กรรมการ
ผศ.วาสนา จิติมา
กรรมการ
ผศ.ดร.เสาวรส มีกุศล
กรรมการ
นางชไมพร เจริญไกรกมล
กรรมการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
เลขานุการ