คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการอำนวยการ
อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
กรรมการ
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
กรรมการ
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
กรรมการ
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
กรรมการ
รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี
กรรมการ
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ