คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์ |  คณะกรรมการสวัสดิการ |  คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ | 

คณะกรรมการอำนวยการ
รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
กรรมการ
ศ.คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
กรรมการ
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
กรรมการ
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
กรรมการ
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์
เหรัญญิก
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ