คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ |  คณะกรรมการพัฒนาคอมพิวเตอร์ |  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |  คณะอนุกรรมการการลงทุน | 

คณะกรรมการอำนวยการ
อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
ประธานกรรมการ
นางพวงทอง ตันวงษ์วาน
กรรมการ
ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
กรรมการ
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
กรรมการ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
เลขานุการ