คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ |  คณะกรรมการอำนวยการ |  คณะกรรมการเงินกู้ |  คณะกรรมการศึกษาพัฒนาและประชาสัมพันธ์ |  คณะกรรมการสวัสดิการ |  คณะกรรมการคอมพิวเตอร์ | 

คณะกรรมการดำเนินการ
รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล
รองประธานคนที่ 1
ศ.คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
รองประธานคนที่ 2
น.ส.ยุพดี คุณประยูร
รองประธานคนที่ 3
ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์
รองประธานคนที่ 4
รศ.นพ.สาธิต โหตระกิตย์
เหรัญญิก
น.ส.พิมพร รัตนโชติ
เลขานุการ
นางขวัญจิต ศิริเชิดชูโต
กรรมการ
นายไพโรจน์ นวลคล้าย
กรรมการ
ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
กรรมการ
น.ส.ศากุณ แสวงพานิช
กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช
กรรมการ
นางชุติมา หล่อกิตติวณิชย์
กรรมการ
นายประสิทธิ์ พึ่งตา
กรรมการ
นายสมชาย ภู่ด้วง
กรรมการ