วิธีคิดเงินปันผล

อัตราเงินปันผล
%
ยอดยกมาต้นปี
บาท
ส่งหุ้นเดือนมกราคม
บาท
ส่งหุ้นเดือนกุมภาพันธ์
บาท
ส่งหุ้นเดือนมีนาคม
บาท
ส่งหุ้นเดือนเมษายน
บาท
ส่งหุ้นเดือนพฤษภาคม
บาท
ส่งหุ้นเดือนมิถุนายน
บาท
ส่งหุ้นเดือนกรกฎาคม
บาท
ส่งหุ้นเดือนสิงหาคม
บาท
ส่งหุ้นเดือนกันยายน
บาท
ส่งหุ้นเดือนตุลาคม
บาท
ส่งหุ้นเดือนพฤศจิกายน
บาท
ส่งหุ้นเดือนธันวาคม
บาท
หมายเหตุ
1. ให้สมาชิกใส่อัตราเงินปันผลตามที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้
2. ให้สมาชิกใส่ค่าหุ้นยกมา, ค่าหุ้นแต่ละเดือนที่สมาชิกส่งต่อสหกรณ์