NEWS and EVENT

ประมวลภาพ สัมมนาสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 20 ปี ประจำปี 2567

ประมวลภาพ สัมมนาสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 20 ปี ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567
ภาพถ่ายบรรยากาศในงานทั้งหมด : คลิกที่นี่
เอกสารไฟล์ power point ในงานสัมมนา : คลิกที่นี่