NEWS and EVENT

สอ.มม. ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศที่สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

สอ.มม. ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศที่สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566