NEWS and EVENT

ประมวลภาพ การบรรยายพิเศษ "การวางแผนบริหารจัดการเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล"

ประมวลภาพ การบรรยายพิเศษ "การวางแผนบริหารจัดการเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล