NEWS and EVENT

ประมวลภาพ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประมวลภาพ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566
ภาพถ่ายบรรยากาศในการประชุมทั้งหมด : คลิกที่นี่