NEWS and EVENT

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565