NEWS and EVENT

ประมวลภาพ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประมวลภาพ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565