NEWS and EVENT

ประมวลภาพ สัมมนาสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562

ประมวลภาพ บรรยากาศ (บางส่วน) สัมมนาสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรม The Heritage Pattaya Beach Resort จ.ชลบุรี
*หากสมาชิกต้องการภาพทั้งหมดโปรดคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
(กิจกรรมช่วงเช้า)
(กิจกรรมช่วงกลางคืน)
(กล้องจากสมาชิก)