NEWS and EVENT

ประมวลภาพ สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ประมวลภาพ บรรยากาศ (บางส่วน) สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี
*หากสมาชิกต้องการภาพทั้งหมดโปรดคลิกที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้
(Part 1)
(Part 2)
(Part 3)