ผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้อ่าน 820
จำนวนผู้อ่าน 2474
จำนวนผู้อ่าน 2566
จำนวนผู้อ่าน 2852
จำนวนผู้อ่าน 3598
จำนวนผู้อ่าน 4124
จำนวนผู้อ่าน 1421
จำนวนผู้อ่าน 1446
จำนวนผู้อ่าน 1045
จำนวนผู้อ่าน 1043
จำนวนผู้อ่าน 1320
จำนวนผู้อ่าน 862
จำนวนผู้อ่าน 1107
จำนวนผู้อ่าน 907
จำนวนผู้อ่าน 903
จำนวนผู้อ่าน 898
จำนวนผู้อ่าน 1273
จำนวนผู้อ่าน 991