สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2552

การผลิตตู้ไฟสำหรับถ่ายกอปปี้สไลด์
เพื่อแปลงภาพเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล

หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2552

 

หุ่นฝึกเจาะฝีที่เปลือกตา และเขี่ยเศษเหล็ก
ที่กระจกตาดำ

หน่วยผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทสาขาสหสาขาวิชาชีพ
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2552

 

เต้านมและลูกโป่งมหัศจรรย์
(MIRACLE BREAST AND BALLOON)

หน่วยผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทสาขาสหสาขาวิชาชีพ 
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2552

 

นิทรรศการศิริราชกับสึนามิ

หน่วยผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทสาขาสหสาขาวิชาชีพ
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2552

 

2553

COPLIN JAR สุดประหยัด สำหรับเก็บ
สิ่งส่งตรวจ DNA ให้ถูกต้องและมีคุณภาพ

หน่วยผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์

นวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น
ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2553

 

2554

หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์
ผ่านกล้องศิริราช

หน่วยผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์

นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2554

2555

MEMORY REHABITITATION

หน่วยกราฟิก

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2555

2556

แฟลช LED สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้
 (LED MACRO RING FLASH)

หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทสหสาขา
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2556

 

โปรแกรม E-OFFICE LETTER

สำนักงานสถานเทคโนฯ

นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน
โครงการติดดาว ประจำปี พ.ศ. 2556

 

บทความวิจัย

2551

 

การสร้างแบบทดสอบปรนัยในโปรแกรม Microsoft Producer ด้วย HTML


โรงเรียนเวชนิทัศน์ และหน่วยวิจัยและพัฒนาสื่อ

เจ้าของผลงาน: อ.ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์, ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์, นายสุทิน โยกบัว

แหล่งตีพิมพ์: วารสารเวชนิทัศน์ ปีที่ 17 มกราคม-ธันวาคม 2551 หน้า 3-14

 

2552

 

การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้และสื่อการสอนมัลติมีเดีย
เพื่อพัฒนาอีเลินนิ่งในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

โรงเรียนเวชนิทัศน์ และหน่วยวิจัยและพัฒนาสื่อ

เจ้าของผลงาน: อ.ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์, ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์, นายสุทิน โยกบัว

แหล่งตีพิมพ์: งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเวชสารสนเทศไทย 18-20 พ.ย. 2552 หน้า 73-78

2553

 

ผลสัมฤทธิ์ของการใช้หุ่นจำลอง 3 มิติ เชื้อปรสิตโปรโตซัว
ต่อการศึกษาปรสิตวิทยา

โรงเรียนเวชนิทัศน์

เจ้าของผลงาน: นายสมควร สุวุฒโฑ, นายสุรศักดิ์ บุญญากาศ, ผศ.ผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์

แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเวชนิทัศน์ ปีที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2553 ISSN 0857-7870

 

BACK-TO-BACK NETWORKING FOR TRAFFIC CHARACTERISTICS
ON DIGITAL VIDEO TRANSMISSION SYSTEM (DVTS)


โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา และ หน่วยวิจัยและพัฒนาสื่อ


เจ้าของผลงาน : อ.ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์, ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์, นายสุทิน โยกบัว, นายเศกสรร โพธิ์ศรี

แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Information and Electronics (IJIEE), Vol.3(4): 403-408 ISSN 2010-3719

 

2555

 

พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา


เจ้าของผลงาน : อ.ดร.ศุภจิต รัตนมณีฉัตร

แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเวชนิทัศน์ ปีที่ 21 มกราคม-ธันวาคม 2555 ISSN 0857-7870

 

โครงการวิจัย (ในชั้นเรียน) แบบฝึกหัดเสริมทักษะการวาดภาพสีน้ำ


โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา


เจ้าของผลงาน : อ.ชาญวิทย์ ปั้นทอง, อ.สิริกร เอมแย้มธำรง

แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเวชนิทัศน์ ปีที่ 21 มกราคม-ธันวาคม 2555 ISSN 0857-7870

 

 

คุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์สำหรับผู้ปฏิบัติงานเวชนิทัศน์


โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา


เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์, อ.ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ

แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเวชนิทัศน์ ปีที่ 21 มกราคม-ธันวาคม 2555 ISSN 0857-7870

 

ความต้องการอัตรากำลังด้านเวชนิทัศน์ภายในระยะ 10 ปี ข้างหน้า


โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา


เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์, อ.ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ

แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเวชนิทัศน์ ปีที่ 21 มกราคม-ธันวาคม 2555 ISSN 0857-7870

 

2556

 

หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์แบบฝังอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สำหรับฝึกปฏิบัติ
หาค่าด้วยการกดน้ำหนัก


โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา


เจ้าของผลงาน : อ.สิริกร เอมแย้มธำรง, ผศ.ผดุงศักดิ์ ศิลากรณ์, ผศ.ชญานิษฐ์ มนูญผล

แหล่งตีพิมพ์: วารสารเวชนิทัศน์ ปีที่ 22 มกราคม-ธันวาคม 2556 ISSN 0857-7870 หน้า 40-50

 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาสื่อทางการแพทย์ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา


เจ้าของผลงาน : อ.ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ

แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเวชนิทัศน์ ปีที่ 22 มกราคม-ธันวาคม 2556 ISSN 0857-7870 หน้า 33-39

 

รางวัล
2549

 

MAHIDOL UNIVERSITY AV AWARDS 2006 ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

เจ้าของผลงาน : รศ.พญ.จุฑาไล ตันฑเทอดธรรม

ชื่อรางวัล/โครงการ : รางวัลชนะเลิศ Mahidol University AV Awards 2006

2546

 

หุ่นจำลองข้อเข่าเพื่อฝึกเจาะและฉีดยา
เข้าข้อเข่าชนิดไฟฟ้า


หน่วยผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์

ชื่อรางวัล/โครงการ : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รางวัลผลการประดิษฐ์คิดค้น 2546 สิทธิบัตรเลขที่ 36756

 

2553

 

ระบบการเรียนการสอนด้วยระบบ LMS (E-LEARNING)

 

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

ชื่อรางวัล/โครงการ : รางวัลติดดาว

 

โปรแกรมจับเวลาสอบ OSCE

 

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

ชื่อรางวัล/โครงการ : รางวัลติดดาว

 

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย เรื่อง Basal Ganglia and Related Structures

 

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

ชื่อรางวัล/โครงการ : รางวัลติดดาว

 

หุ่นฝึกหัตถการทางจักษุ สำหรับแพทยเวชปฏิบัติ

 

หน่วยหุ่นจำลองทางการแพทย์

คำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1001001450

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง ด้วยวิธีการผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทียม ชนิดหุ้มด้วยขดลวด

 

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

ชื่อรางวัล/โครงการ : รางวัลติดดาว

2554

 

หุ่นจำลองที่มีระบบเซนเซอร์สำหรับการฝึกนวด

 

หน่วยหุ่นจำลองทางการแพทย์

คำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1101000039

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมพยาบาลที่เข้ารับการ
ฝึกปฎิบัติงานหน่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอก

 

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา

ชื่อรางวัล/โครงการ : รางวัลติดดาว

2555

 

หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ ผ่านกล้องศิริราช

 

หน่วยหุ่นจำลองทางการแพทย์

- คำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1203000538

- สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)

- การประกวด Poster presentation งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3

- รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2555 นวัตกรรมการบริการ ที่เป็นเลิศระดับดีเด่น

- 8th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine. The Langham Hong Kong 2012

 

2557

 

การสร้างแรงบันดาลใจ จากแรงบันดาลใจรอบตัวสู่นวัตกรรม

 

หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์

 

เจ้าของผลงาน : นายนาราวิญจน์ นาราวรนันท์

ชื่อรางวัล/โครงการ : KM Award 2014

 

2556

 

การพัฒนายางซิลิโคน สำหรับผลิตสื่อหุ่นจำลองทางการแพทย์

 

หน่วยหุ่นจำลองทางการแพทย์

ชื่อรางวัล/โครงการ : R2R Award 2013

 

ทุนวิจัย
ทุนวิจัยภายในคณะฯ ทุนวิจัยภายนอกคณะฯ
ทุนพัฒนา
การวิจัย ทุนภายใน
ประเทศ ทุนตีพิมพ์
การวิจัย ทุนภายนอก
ประเทศ

เลขที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สำนักงานธุรการ

โรงเรียนเวชนิทัศน์ฯ

งานจดหมายเหตุฯ

งานวิจัยสื่อฯ

แผนที่

02-419-7437

02-419-7434

02-419-7435

02-419-8314

02-419-7212

02-419-7433

02-419-8987

02-419-8286

02-419-9501

หน่วยหุ่นจำลองฯ

หน่วยโทรทัศน์ฯ

หน่วยถ่ายภาพฯ

หน่วยกราฟิก

หน่วยเสียงฯ

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีใน IE 9 ขึ้นไป Google Chorme และ Firefox

Copyright © 2015 Medical Education Technology Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All rights reserved.