English | ภาษาไทย

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบ 5 ปีการศึกษา 2561


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ TCAS รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 19 กรกฎาคม 2561

จำนวนที่เปิดรับ : 17 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) แผนการศึกษาวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชาจาก สทศ. ดังนี้
  - แผนการศึกษาวิทย์-คณิต : ใช้คะแนนวิชาชีววิทยา - คณิต - ไทย - อังกฤษ
  - แผนการศึกษาศิลป์-คำนวณ : ใช้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป - คณิต - ไทย - อังกฤษ
 • มีผลคะแนน GAT
 • มีผลคะแนน PAT 2 หรือ PAT 6
 • แฟ้มสะสมผลงานและประวัติส่วนตัวมาแสดงในวันสัมภาษณ์
 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขนหรือขา เป็นต้น ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และปฏิบัติงานในวิชาชีพ

การรับสมัคร :

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 8.30 – 16.00 น.
 • ดาวน์โหลดใบสมัครทางหน้าเว็บไซต์ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครและแฟ้มสะสมผลงาน มาทางอีเมล์ sietmu@mahidol.ac.th

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • สำเนาใบแจ้งผลคะแนนวิชาสามัญ 4 วิชา
  - แผนการศึกษาวิทย์-คณิต : ใช้คะแนนวิชาชีววิทยา - คณิต - ไทย - อังกฤษ
  - แผนการศึกษาศิลป์-คำนวณ : ใช้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป - คณิต - ไทย - อังกฤษ
 • สำเนาใบแจ้งผลคะแนน GAT
 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
 • สำเนาใบแจ้งผลคะแนน PAT 2 หรือ PAT 6
 • แฟ้มสะสมผลงาน และประวัติส่วนตัว โดยจะพิจารณาจากผลงาน ใบประกาศ รูปภาพ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  • ผลงานทางศิลปะ ไม่จำกัดประเภทสื่อ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย วีดิทัศน์ ประติมากรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก ที่เคยได้รับรางวัลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • สำเนาวุฒิบัตรหรือประกาศเกียรติคุณความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษ อื่นๆ เช่นดนตรี-นาฏศิลป์ กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน การทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น
  • สำเนาวุฒิบัตรหรือประกาศเกียรติคุณการได้รับรางวัลต่างๆ

หมายเหตุ :

 • สำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเอง เอกสารทั้งหมดให้ส่งสำเนาอย่างละ 1 ฉบับพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และยื่นพร้อมเอกสารฉบับจริง (โดยจะคืนเอกสารฉบับจริงให้เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)
 • สำหรับผู้ที่สมัครทางอีเมล์ ให้ส่งใบสมัครและแฟ้มสะสมผลงานแยกคนละไฟล์ โดยแฟ้มสะสมผลงาน 1 ไฟล์ เป็นนามสกุล .pdf และใบสมัครและเอกสารประกอบ เป็นไฟล์ .jpg หรือรวมกันเป็น 1 ไฟล์ เป็นนามสกุล .pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : 21 ก.ค. 2561

  ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : 23 ก.ค. 2561

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 26 ก.ค. 2561

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-419-8987 และ 02-419-5524


  ดาวน์โหลดใบสมัคร