English | ภาษาไทย

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้

ทุนมหาวิทยาลัย


1. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย

  • ทุนภูมิพล สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทุนละ 50,000 บาท
  • ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุนละ 5,000 – 30,000 บาท
  • ทุนจากดอกผลผู้บริจาค สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ / ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / องค์กรสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

3. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด

4. เงินยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณาเงื่อนไข นักศึกษาสามารถยืมได้ตั้งแต่ 500-5,000 บาท/ครั้ง และจะต้องชำระคืนภายใน 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นขอรับทุนฯ ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืองานบริการการศึกษา ณ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ ประกาศการรับสมัครการขอรับทุน นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด หรือ เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา หรือติดต่อสอบถามงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โทร. 02-849-4506-7
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กองทุน คือ

  • แบบ กยศ. คือ กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด และค่าครองชีพเป็นรายเดือนรวมปีละ 26,400 บาท

  • แบบ กรอ. คือ กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนระบุไว้