English | ภาษาไทย

ข้อมูลหลักสูตร


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์


เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย์ ยังรวมไปถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไป เสมือนการผสมผสานระหว่างสาขาวิชาด้านศิลปกรรม ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยประเภทสื่อที่ศึกษา จะครอบคลุมสื่อ 5 ชนิด ได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ และหุ่นจำลอง การที่นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับสื่อหลายๆ ชนิดนั้น ทางหลักสูตรจะเน้นให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติงานได้จริง ทำให้บัณฑิตที่จบออกไปจากหลักสูตร มีโอกาสในการประกอบอาชีพทำมากขึ้นอีกด้วย

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
Bachelor of Technology Program in Medical Educational Technology


ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
Bachelor of Technology (Medical Educational Technology)

ชื่อย่อ ทล.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
B.Tech. (Medical Educational Technology)


สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

วิชาพื้นฐาน (การศึกษาทั่วไป)

การศึกษาทั่วไปจะมีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในชั้นปีที่ 1 ได้แก่ กลุ่มภาษาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นในการศึกษาของคณะในชั้นปีต่อไป ได้แก่ แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์สามัญและการประยุกต์ ชีววิทยาเชิงบูรณาการ และเคมีทั่วไป

วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อการสร้างสรรค์สื่อทางการศึกษา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลกายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใข้สำหรับการผลิตสื่อแขนงต่างๆ ในวงการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

เทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสาร และสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พื้นฐานการใช้ภาษา ตลอดจนการสื่อสารสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการนำสื่อไปใช้ให้เกิด ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

การวาดภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับการวาดภาพทั่วไปขั้นพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา และทางการแพทย์ การวาดภาพการ์ตูน และสตอรีบอร์ด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อทางวิชาการ และสื่อทั่วไป

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบกราฟิก งานตกแต่งภาพ งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา งานสร้างภาพเคลื่อนไหว งานมัลติมีเดีย และการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ

การถ่ายภาพ

ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพทั่วไป การถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา การถ่ายภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายภาพทางการแพทย์และทางนิติวิทยาศาสตร์

วีดิทัศน์

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในผลิตสื่อวีดิทัศน์ ได้แก่ การเขียนบทวีดิทัศน์ การสร้างสตอรีบอร์ด การถ่ายทำและการตัดต่อวีดิทัศน์ การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เชิงสารคดี

หุ่นจำลอง

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสื่อในรูปแบบหุ่นจำลอง ตั้งแต่การปั้นรูปเพื่อสร้างต้นแบบ ไปจนถึงการหล่อแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ ยางซิลิโคน ยางพารา และเรซิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรฯ และรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร

Download