English | ภาษาไทย

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรมาจากพื้นฐานปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ใช้แนวทางผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ นำกระบวนการเรียนรูปแบบ Active Learning มาใช้เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้นักศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกัน รวมทั้งสร้างโอกาสให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้และทักษะจากการเรียนไปใช้กับการทำงานในสถานการณ์จริง และสามารถหาความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถสร้างประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติ


ใช้แนวทางผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการก่อให้เกิดการเรียนรู้

แนวคิดการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรที่นำไปสู่การสร้างกิจกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน หลักสูตรจึงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนับสนุนเนื้อหาวิชาของการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงการไปดูกระบวนการทำงานจริงของโรงพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถาบันทางนิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลต่างๆ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการของสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์และคณะ และยังจัดโครงการสร้างเสริมทักษะทางศิลปะทั้งวาดภาพและถ่ายรูป โดยพานักศึกษาไปฝึกฝนตามอัธยาศัยในสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะของตนเองตามแนวทางที่ถนัด กิจกรรมเหล่านี้เป็นการจุดประกายให้นักศึกษาสร้างจินตนาการ และมุมมองที่สอดคล้องกับหลักสูตรจากประสบการณ์นอกห้องเรียน ผลลัพธ์ของกิจกรรมเหล่านี้ถูกประเมินจากการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือผลงานของนักศึกษาหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ หลักสูตรได้เชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในทักษะด้านต่างๆ เช่น เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมาช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้นักศึกษา และเชิญผู้เชียวชาญการผลิตสื่อแขนงต่างๆ มาบรรยายในห้องเรียนและร่วมกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของนักศึกษา


นำกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มาก่อให้เกิดการเรียนรู้

หลักสูตรได้นำปรัชญาการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ ฝึกฝน และการปฏิบัติมาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้และทักษะที่ได้ศึกษาในแต่ละวิชา นักศึกษาจะได้ประสบการณ์กิจกรรมการปฏิบัติงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ผ่านกระบวนการวิจัยศึกษาหาข้อมูลความรู้จากระบบสารสนเทศและจากห้องสมุด การนำเสนอแนวคิดและเป้าหมาย การนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติการผลิตสื่อในวิชาต่างๆ และโครงงานรายบุคคล กิจกรรมการศึกษาเหล่านี้จะช่วยเสริมทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ การเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ประยุกต์ความรู้และทักษะจากทฤษฎีไปสู่การทำงานในสถานการณ์จริง

หลักสูตรสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เนื่องจากนักศึกษาควรที่จะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติ การผลิตสื่อการสอนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพตามที่กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนั้นจึงมีวิชาเป็นจำนวนมากที่นักศึกษาจะต้องฝึกฝนเพื่อให้เชี่ยวชาญในกระบวนการทำงาน เน้นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการผลิตสื่อเข้าด้วยกันในชี้นปีที่ 2 และ 3 เป็นจำนวนมาก ประกอบไปด้วยวิชาด้านพื้นฐานการแพทย์ การวาดภาพ การถ่ายภาพ การผลิตหุ่นจำลอง การผลิตวิดีทัศน์ และสื่อประเภทอื่นๆ โดยเน้นความถูกต้องทางวิชาการในการฝึกฝนนำความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์แลสุขภาพมาประกอบการผลิตสื่อ นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตสื่อทางการแพทย์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานศึกษาทางการแพทย์และโรงพยาบาล โดยได้ร่วมมือกับหลักสูตรและภาควิชาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เช่นหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และสวนสิรีรุขชาติ เพื่อนำความต้องการใช้สื่อการสอนและสื่อแสดงของหน่วยงานนั้นๆ มามอบหมายงานให้นักศึกษาในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ฝึกฝนมาตลอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะต้องทำโครงงานรายบุคคล และฝึกงาน ซึ่งเป็นวิชาระดับความชำนาญสูง หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในการสอนหลักสูตรอื่นๆ หรือสามารถนำเสนอบริษัทเอกชนเพื่อนำไปใช้งานต่อ ผลงานของนักศึกษาหลายชิ้นถูกนำไปใช้สอนนักศึกษาแพทย์ และสื่อสารความรู้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช บริษัทเอกชนได้คัดเลือกผลงานหลายชิ้นไปผลิตเพื่อการค้า วิชาระดับความชำนาญสูงเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการทำงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ได้รับประสบการณ์ทำงานตรงจากผู้ประกอบอาชีพในวงการแพทย์ ดังนั้นนักศึกษาจึงได้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา