English | ภาษาไทย

ปรัชญาการศึกษา

กลยุทธ์การเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ

รายวิชาในหลักสูตรฯ ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนื่องจากหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องสามารถบูรณาการความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและผลิตสื่อได้ จึงมีรายวิชาที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการฝึกฝนจนชำนาญ สามารถทำงานได้จริง และเกิดประสิทธิภาพการทำงานในที่สุด โดยหลักสูตรฯ กำหนดให้มีรายวิชาที่เป็นการปฏิบัติ 53 รายวิชาจากทั้งหมด 61 วิชาคิดเป็นร้อยละ 87 ของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรฯ

หลักสูตรฯ มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการผลิตสื่อเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สำคัญ จึงมีวิชาที่อยู่ในกลุ่มบูรณาการทักษะการผลิตสื่อซึ่งบรรจุอยู่ในรายวิชาของนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้แก่ ทักษะการวาดภาพ ทักษะการถ่ายภาพ ทักษะการผลิตหุ่นจำลอง ทักษะการผลิตสื่อเพื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทักษะการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาเป็นเนื้อหาหลักในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำทักษะและความรู้ที่เรียนในรายวิชาต่างๆตลอดหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง จึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ต้องทำโครงงานรายบุคคลเพื่อแสดงศักยภาพการนำความรู้และทักษะในการพัฒนาชิ้นงานสร้างสรรค์สื่อ และการเขียนบรรยายแนวคิดกระบวนการในการพัฒนาผลงาน นอกจากนี้ได้กำหนดให้นักศึกษาผ่านประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและองค์กรภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมก่อนจะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้ปฏิบัติงานและฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานอาชีพต่อไป

หลักสูตรฯ ได้จัดทำสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนความรู้ในระบบได้ด้วยตนเอง โดยที่อาจารย์ได้นำสื่อการสอนชนิดต่างๆ เช่น PowerPoint, PDF, Video บรรจุอยู่ในระบบ E-Learning เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาหลังจากเรียนในชั้นเรียนได้

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คำนึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามสถาบัน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น โรงพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดลและจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะต่างๆในประเทศ และนักศึกษายังมีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะการวาดภาพและการถ่ายภาพนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีช่องทาง/รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดจินตนาการ มุมมองต่อเนื้อหาวิชาในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากในห้องเรียนหลังจากการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานเพื่อสรุปความรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาบรรยาย ให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์โดยตรง ถือเป็นการฝึกและพัฒนาทักษะที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ เพื่อมาพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเป็นประจำทุกปี และเชิญผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพผลิตสื่อในแขนงต่างๆ มาบรรยายในชั้นเรียนและในกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่กว้างขึ้น

กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฎิบัติและสนับสนุนให้เกิด Active Learning

หลักสูตรฯ ได้นำกลยุทธ์การสอนแบบกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิด Active Learning เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้และทักษะในการเรียนรายวิชาต่างๆ โดยให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมงานกลุ่ม และงานรายบุคคล การค้นคว้าหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและเข้าถึงแหล่งความรู้ เช่น ห้องสมุดเพื่อประกอบในการทำงาน การนำเสนอแนวคิดในการทำงานและผลของการทำงาน การลงมือปฏิบัติ ผลิตสื่อ ในรายวิชาต่างๆ การจัดทำโครงงานรายบุคคล ซึ่งกลยุทธ์การสอนเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาวะความเป็นผู้นำความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การแก้ไขปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหาข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

จากการที่มีกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning และ Student Center ซึ่งมุ่งเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีผลทำให้นักศึกษามีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีประสบการณ์และทักษะความชำนาญ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีระดับประเทศ ทำให้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง