English | ภาษาไทย

โอกาสในการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่/นักพัฒนาสื่อ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และทั่วไป อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือธุรกิจส่วนตัว เช่น

 • นักเวชนิทัศน์
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • ช่างภาพการแพทย์
 • นักวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา
 • นักวาดภาพทางการแพทย์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
 • นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 • นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • นักพัฒนาหุ่นจำลอง
 • ช่างถ่ายภาพ
 • ช่างถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ