English | ภาษาไทย

โครงสร้างของหลักสูตร

*สำหรับนักศึกษารหัส 60xxxxx เป็นต้นไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1. วิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 16 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 7 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
2. วิชาที่หลักสูตรกำหนด 14 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ 37 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาศิลปะพื้นฐาน 11 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยีการศึกษา 26 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาชีพวิชาเฉพาะ 65 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาวาดภาพทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อ 12 หน่วยกิต
2.3 รายวิชาถ่ายภาพ 11 หน่วยกิต
2.4 รายวิชาวีดิทัศน์ 8 หน่วยกิต
2.5 รายวิชาหุ่น 11 หน่วยกิต
2.6 รายวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

*รายละเอียดในแต่ละรายวิชา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ชั้นปีที่ 1 - ภาคเรียนที่ 1
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 (1-2-3)
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 (2-2-5)
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 (1-2-3)
วทชว 109 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6)
ศรทศ 100 การวาดภาพขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5)
ศรทศ 103 พื้นฐานศิลปะ 2 (1-2-3)
ศรทศ 110 บทนำเทคโนโลยีการศึกษา 2 (1-2-3)
ศรทศ 131 พื้นฐานคอมพิวเตอร์สำหรับงานศิลปะ 2 (1-2-3)
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
ศศภอ 103
หรือ
ศศภอ 105
ภาษาอังกฤษ (Level 1)
หรือ
ภาษาอังกฤษ (Level 3)
3 (2-2-5)
รวม 22 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 - ภาคเรียนที่ 2
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 (1-2-3)
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ 3 (2-2-5)
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2 (1-2-3)
ศรทศ 101 การวาดภาพหุ่นนิ่ง 2 (1-2-3)
ศรทศ 104 สีในงานศิลปะ 2 (1-2-3)
ศรทศ 111 เคมีทั่วไป 3 (3-0-6)
ศรทศ 130 คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5)
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5)
ศศภอ 104
หรือ
ศศภอ 106
ภาษาอังกฤษ (Level 2)
หรือ
ภาษาอังกฤษ (Level 4)
3 (2-2-5)
xxxx xxx วิชาเลือก (ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 2 (x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 - ภาคเรียนที่ 1
ศรทศ 203 การวาดภาพสีขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5)
ศรทศ 214 ภาษาสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 2 (1-2-3)
ศรทศ 215 กายวิภาคศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 3 (2-2-5)
ศรทศ 223 การวาดภาพคน 3 (2-2-5)
ศรทศ 242 หลักการถ่ายภาพ 4 (2-4-6)
ศรทศ 251 วีดิทัศน์ขั้นพื้นฐาน 3 (2-2-5)
ศรทศ 260 ประติมากรรมขั้นพื้นฐาน 2 (1-2-3)
รวม 20 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 - ภาคเรียนที่ 2
ศรทศ 204 เทคนิคสีน้ำ 3 (1-4-4)
ศรทศ 216 สรีรวิทยาสำหรับเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 2 (2-0-4)
ศรทศ 219 จุลกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2 (2-0-4)
ศรทศ 232 การออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับสื่อสมัยใหม่ 2 (1-2-3)
ศรทศ 243 การถ่ายภาพในสตูดิโอ 2 (1-2-3)
ศรทศ 252 การเขียนบทวีดิทัศน์และการวาดภาพประกอบสตอรีบอร์ด 3 (2-2-5)
ศรทศ 262 การสร้างหุ่นต้นแบบ 3 (1-4-4)
รวม 17 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 - ภาคเรียนที่ 1
ศรทศ 313 เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับการศึกษาทางการแพทย์ 2 (1-2-3)
ศรทศ 314 สถิติและวิธีวิจัย 3 (2-2-5)
ศรทศ 325 การวาดภาพประกอบทางชีววิทยา 3 (2-2-5)
ศรทศ 332 ภาพเคลื่อนไหวเพื่อการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (2-2-5)
ศรทศ 333 การออกแบบสื่อทางการแพทย์สำหรับอุปกรณ์พกพา 2 (1-2-3)
ศรทศ 342 พื้นฐานการถ่ายภาพทางการแพทย์ 2 (1-2-3)
ศรทศ 354 การผลิตวีดิทัศน์ 2 (1-2-3)
ศรทศ 360 การสร้างแม่พิมพ์และการหล่อแบบ 3 (1-4-4)
รวม 20 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 - ภาคเรียนที่ 2
ศรทศ 316 พยาธิวิทยาพื้นฐาน 3 (2-2-5)
ศรทศ 317 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน 4 (3-2-7)
ศรทศ 326 การวาดภาพประกอบทางการแพทย์ 3 (2-2-5)
ศรทศ 336 มัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 (1-2-3)
ศรทศ 343 การถ่ายภาพทางคลินิก 3 (1-4-4)
ศรทศ 362 หุ่นทางการแพทย์ 3 (1-4-4)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 - ภาคเรียนที่ 1
ศรทศ 431 การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์สำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 3 (2-2-5)
ศรทศ 474 สื่อทางการแพทย์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2 (1-2-3)
ศรทศ 476 โครงงานรายบุคคล: การวิจัยและพัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 3 (0-9-5)
ศรทศ xxx วิชาเลือกเสรี 2 (x-x-x)
ศรทศ xxx วิชาเลือกเสรี 2 (x-x-x)
ศรทศ xxx วิชาเลือกเสรี 2 (x-x-x)
รวม 14 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 - ภาคเรียนที่ 2
ศรทศ 476 โครงงานรายบุคคล: การวิจัยและพัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 3 (0-9-3)
ศรทศ 478 ประสบการณ์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 9 (0-27-9)
รวม 9 หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี

ศรทศ 409 วาดภาพการ์ตูน 2 (1-2-3)
ศรทศ 438 การตกแต่งภาพถ่ายดิจิตอล 2 (1-2-3)
ศรทศ 439 การสร้างแบบจำลองดิจิตอล 3 มิติ 2 (1-2-3)
ศรทศ 449 การถ่ายภาพสำหรับการโฆษณา 2 (1-2-3)
ศรทศ 459 การทำสารคดี 2 (1-2-3)