English | ภาษาไทย

การรับสมัครนักเรียน AEC

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เคยพิจารณาให้มีทุนอุดหนุนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 นั้น และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ.2560 คณะฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ได้รับทุนอุดหนุนให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมกันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

จำนวนที่เปิดรับ
1 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีศักยภาพในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
2. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
3. เพื่อเผยแพร่เกียรติภูมิของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่มีสัญชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย)
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ High School หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้พื้นฐานในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
 • สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้)
 • เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ

 • การรับสมัครและสอบสัมภาษณ์
  ให้หน่วยงานในระดับประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่กำหนด ทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้แจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  การประกาศผลการคัดเลือก
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศผลกาคัดเลือกไปยังหน่วยงานในระดับประเทศ

  กำหนดเปิดภาคการศึกษา
  ให้เป็นไปตามที่ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด

  ค่าใช้จ่ายที่จัดให้นักเรียนทุน
  1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 4,000 บาท/เดือน
  2. ค่าอุปกรณ์การศึกษา 3,000 บาท/เดือน
  3. ค่าต่อวีซ่า จ่ายตามจริง ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
  4. ค่าประกันสุขภาพ 700 บาท/ภาคการศึกษา
  5. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันยกเว้นให้ (ประมาณ 74,950 บาท)
  6. ค่าที่พัก สถาบันจัดให้ หรือจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาท/เดือน