English | ภาษาไทย

การรับสมัคร

เกณฑ์การสมัคร รอบ 1
(Portfolio)
รอบ 3
(Admission 1)
รอบ 4
(Admission 2)
1. จำนวนที่เปิดรับ (คน) 15 10 2
2. วุฒิการศึกษา ม.6
3. แผนการศึกษา วิทย์-คณิต ทุกแผนการเรียน
4. GPAX ≥ 3.00
5. เกณฑ์ขั้นต่ำ GPA ภาษาอังกฤษ ≥ 3.00
6. คะแนน 9 วิชาสามัญ
ภาษาอังกฤษ ≥ 20%
7. GAT ≥ 165 คะแนน ≥ 165 คะแนน
8. PAT PAT 2 ≥ 75 คะแนน
PAT 6 ≥ 75 คะแนน
PAT 2 ≥ 75 คะแนน
9. ONET ไทย ≥ 30%
อังกฤษ ≥ 30%
วิทย์ ≥ 30%
10. อื่นๆ Portfolio* เป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกในวิชาเฉพาะ ทั้ง 2 วิชา
คือ 1. วิชาวาดเส้น และ 2 .วิชาออกแบบ
ผู้สมัครจะต้องมีผลงานสื่อประเภท: จิตรกรรม หรือ ประติมากรรม (ภาพวาด ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ประติมากรรม กราฟิก ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด หรือองค์กรใหญ่ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี พร้อมแนบหลักฐานใบประกาศรางวัล
*รายละเอียดที่ต้องมีใน Portfolio (รอบ 1) :
  • Portfolio ที่มีผลงานสื่อประเภท: จิตรกรรม หรือ ประติมากรรม (ภาพวาด ภาพถ่าย วิดีทัศน์ ประติมากรรม กราฟิก ที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด หรือองค์กรใหญ่ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  • ส่าเนาวุฒิบัตรหรือประกาศเกียรติคุณการได้รับรางวัล

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :
  • 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
  • 2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • 6. ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขนหรือขา เป็นต้น ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และปฏิบัติงาน