English | ภาษาไทย

โอกาสในการประกอบอาชีพ

Q: สนใจอยากสมัครเรียนหลักสูตรนี้ แต่ว่าเรียนสายศิลป์คำนวณมา จะสามารถเรียนได้ไหมคะ? A: สามารถเรียนได้ค่ะ เพราะการเรียนการสอนที่นี่จะเน้นทางด้านศิลปะ, การออกแบบ, พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยหลักสูตรได้มีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ทางศิลปะ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้ และฝึกฝนก่อนเปิดภาคเรียนด้วยค่ะ

Q: เมื่อเรียนจบจากหลักสูตรแล้ว สามารถทำงานด้านไหนได้บ้างครับ? A: อาชีพที่ตรงกับการศึกษาของหลักสูตร คือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป นอกจากนี้ ยังสามารถนำความรู้ด้านการออกแบบและผลิตสื่อ ไปปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม หรือนิเทศศาสตร์ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น นักออกแบบกราฟิก ช่างถ่ายภาพ ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ อาร์ตไดเรกเตอร์ นักพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ช่างภาพและตัดต่อวีดิทัศน์ เป็นต้น โดยสามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว

Q: หากมีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ ทางหลักสูตรมีทุนการศึกษาให้มั้ยคะ? A: สามารถกู้ยืมเงิน ได้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมได้ที่ http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลและทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังมีจัดสรรทุนเพื่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, และทุนจากหน่วยงานอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยและคณะฯ ต่อไป

Q: แนวข้อสอบในการสอบวิชาเฉพาะ สำหรับประกอบการรับตรง สอบอะไรบ้าง? A: สอบปฏิบัติวิชาวาดเส้น ซึ่งจะสอบเกี่ยวกับการวาดเส้นขั้นพื้นฐานโดยการใช้ดินสอดำ เพื่อแสดงรูปทรง รูปร่าง แสงเงา ระยะ น้ำหนัก โดยจะวาดลงบนกระดาษที่กำหนดให้ (เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)

สอบปฏิบัติวิชาออกแบบกราฟิก ข้อสอบจะเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อแสดงแนวคิดทางศิลปะ ตามโจทย์ที่กำหนดให้ โดยให้ใช้ความรู้ทางด้านองค์ประกอบศิลป์ และใช้ทักษะในการลงสีต่างๆ ที่ผู้เข้าสอบถนัด เช่น สีไม้, สีน้ำ, หรือสีโปสเตอร์ เป็นต้น