เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
จุดเริ่มต้น

2502

2509

2518

2538

2549

2554

2555

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

จะเป็นสถาบันทางเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จะเป็นสถาบันต้นแบบ
ด้านการผลิตสื่อการศึกษาทางการแพทย์
จัดการศึกษา ฝึกอบรมดูงาน
วิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษาทางการแพทย์
และเป็นแหล่งจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของประเทศ

โครงสร้างภาควิชา
ผู้บริหารและบุคลากร
ผศ.ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
รองหัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
และผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา
โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สำนักงานสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
งานผลิตและบริการสื่อ
งานผลิตและบริการสื่อ
หน่วยผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์ หน่วยโทรทัศน์ศึกษา หน่วยถ่ายภาพทางการแพทย์
หน่วยกราฟิก หน่วยเสียงและอุปกรณ์โสตฯ ประจำภาควิชาต่างๆ
ทำเนียบผู้บริหาร
รศ.นพ.นันทวัน พรหมผลิน
พ.ศ.2509 - 30 ก.ย. 2525
(ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างภาพการแพทย์
และโรงเรียนเวชนิทัศน์)
รศ.นพ.สภา ลิมพาณิชย์การ
1 ต.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2537
(ผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์)
ผศ.เยาวดี ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
1 ต.ค. 2537 - (ผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์)
รศ.นพ.อนันต์พัฒน์ อิ่มพูลทรัพย์
21 มี.ค. 2539 - 30 มิ.ย. 2541
รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
24 ก.ย. 2541 - 30 ก.ย. 2548
ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
20 ต.ค. 2548 - 18 ต.ค. 2556
ผศ.ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์
1 มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน
ปูชนียาจารย์
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุด แสงวิเชียร รศ.นพ.นันทวัน พรหมผลิน รศ.นพ.สภา ลิมพาณิชย์การ
ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ แสงวิเชียร รศ.นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร รศ.นพ.อนันต์พัฒน์ อิ่มพูลทรัพย์
ผศ.เยาวดี ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.มาลี แสงสลับ อ.โชติ แสงสมพร
อ.เสถียร แสงสลับ ผศ.ณรงค์ สุรินทร์วงศ์ ผศ.บัญชา พิทยวรานันท์
ผศ.สุรินดา พิทยวรานันท์

เกี่ยวกับเรา

บริการต่างๆ ของสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

การถ่ายภาพมุมสูง โดย METC Drone Team

ระบบสตูดิโอเสมือนจริง (Virtual Studio)

วีดิทัศน์แนะนำภาควิชา

เลขที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สำนักงานธุรการ

โรงเรียนเวชนิทัศน์ฯ

งานจดหมายเหตุฯ

งานวิจัยสื่อฯ

แผนที่

02-419-7437

02-419-7434

02-419-7435

02-419-8314

02-419-7212

02-419-7433

02-419-8987

02-419-8286

02-419-9501

หน่วยหุ่นจำลองฯ

หน่วยโทรทัศน์ฯ

หน่วยถ่ายภาพฯ

หน่วยกราฟิก

หน่วยเสียงฯ

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีใน IE 9 ขึ้นไป Google Chorme และ Firefox

Copyright © 2015 Medical Education Technology Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All rights reserved.