รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558
รหัสตำแหน่ง D58/15 ชื่อตำแหน่ง พนักงานอาชีวบำบัด
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18  พฤษภาคม  2558 ถึงวันที่ 15  มิถุนายน  2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน
  • ช่วยนักกิจกรรมบำบัดในการดูแลรักษาผู้ป่วย
  • ตัดเย็บผ้ายืดรัดแผลเป็นนูนให้กับผู้ป่วย
  • ตัดเย็บอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์เสริมให้กับผู้ป่วย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม
2. เพศหญิง
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีทักษะ ประสบการณ์ด้านการตัดเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ด้านการตัดเย็บ ,การใช้จักรเย็บผ้าเบื้องต้น
2.   สอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 19  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 30  มิถุนายน  2558 เวลา  08:30 น.   ณ ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 5 ร.พ.ศิริราช  16  กรกฎาคม  2558  
สอบสัมภาษณ์   วัน เวลา สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 19 มิถุนายน 2558   
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print