รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558
รหัสตำแหน่ง C58/30 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานที่ งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15  พฤษภาคม  2558 ถึงวันที่ 29  พฤษภาคม  2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน

ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลค่ารักษาพยาบาลเข้าระบบและตรวจสอบข้อมูลเอกสารพร้อมพิมพ์ใบแสดงค่ารักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคมต่างโรงพยาบาล พร้อมพิมพ์ใบปะหน้า ตอบคำถาม ชี้แจง และติดตามข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
8. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 1. ความรู้ทางด้าน ระบบบัญชีลูกหนี้ 2. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
2.   สอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 11  มิถุนายน  2558 เวลา  08:30 น.   ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์624 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น6 ร.พ.ศิริราช  17  มิถุนายน  2558  
สอบสัมภาษณ์ 30  มิถุนายน  2558 เวลา  09:00 น.   ณ ห้องประชุมงานเงินรายได้ อาคารชลพัฒนา ชั้น5 ร.พ.ศิริราช  16  กรกฎาคม  2558  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print