รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  เมษายน  พ.ศ.  2558
รหัสตำแหน่ง C58/29 ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ปฏิบัติงานที่ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท   เงินพ.ต.ส. 1,000 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22  เมษายน  2558 ถึงวันที่ 30  มิถุนายน  2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน
  1. ควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม
  2. ปฏิบัติการเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย
  3. ควบคุมเครื่อง Defibrillator
  4. ควบคุมเครื่อง Pace maker
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
2.   สอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6  กรกฎาคม  2558  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 8  กรกฎาคม  2558 เวลา  08:00 น.   ณ ห้องประชุมกัมพล ประจวบเหมาะ ชั้น12 ตึกสยามินทร์ ร.พ.ศิริราช  23  กรกฎาคม  2558  
สอบสัมภาษณ์   วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558   
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print