รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  เมษายน  พ.ศ.  2558
รหัสตำแหน่ง C58/28 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21  เมษายน  2558 ถึงวันที่ 30  เมษายน  2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน
  • งานด้านสารบรรณ ร่าง พิมพ์ ลงทะเบียนรับ ส่งหนังสือต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก สืบค้น จัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นต้น
  • งานด้านบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบุคคลในภาควิชาฯ เช่น ประวัติบุคคล การลาต่างๆ การขอทุน เป็นต้น
  • งานด้านพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สถิติ การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์  ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2. เพศหญิง
3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Microsoft Access , Adobe Photoshop ,Internet ได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านสำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียน 1. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office 2. ความรู้ความสามารถทั่วไป 3. ความรู้ด้านงานสารบรรณ งานบุคคล และงานพัสดุ
2.   สอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 8  พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียน 12  พฤษภาคม  2558 เวลา  08:30 น.   ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น6 ร.พ.ศิริราช  15  พฤษภาคม  2558  
สอบสัมภาษณ์ 20  พฤษภาคม  2558 เวลา  13:00 น.   ณ ห้องสมุดภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น15 ร.พ.ศิริราช  4  มิถุนายน  2558  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print