รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  เมษายน  พ.ศ.  2558
รหัสตำแหน่ง C58/27 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20  เมษายน  2558 ถึงวันที่ 6  พฤษภาคม  2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน

ปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์ DNA จากสิ่งส่งตรวจทางชีววิทยา และจัดการระบบงานมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพันธุศาสตร์ ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ด้าน molecular และมีความรู้ความสามารถทางด้านระบบมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียน ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ และการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม
2.   สอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 11  พฤษภาคม  2558  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียน 15  พฤษภาคม  2558 เวลา  09:00 น.   ณ ห้องบรรยาย วิโรจน์ ไวย์วุฒิ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น9 ร.พ.ศิริราช  28  พฤษภาคม  2558  
สอบสัมภาษณ์ 28  พฤษภาคม  2558 เวลา  08:30 น.   ณ ห้องประชุมทรงฉัตร โตษยานนท์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น9 ร.พ.ศิริราช  18  มิถุนายน  2558  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print