รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558
รหัสตำแหน่ง B58/15 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานที่ งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 22,750.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11  พฤษภาคม  2558 ถึงวันที่ 31  พฤษภาคม  2558
ลักษณะของตำแหน่งงาน
  • ติดต่อ ประสานงานเรื่องของการให้ทุนวิจัยทางการศึกษา ระหว่างผู้ขอรับทุน คณะกรรมการพิจารณาทุน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  • ติดต่อ ประสานงานเรื่องการบริการคลินิกวิจัยการศึกษา
  • ร่วมประสานงานการจัดอบรมแพทยศาสตรศึกษาและวิจัยการศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านการศึกษา สาขาวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวัด การประเมิน การวิจัย สถิติ
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือสด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษาและสถิติการศึกษา และMicrosoft Office
2.   สอบสัมภาษณ์
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 4  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 10  มิถุนายน  2558 เวลา  08:30 น.   ณ ณ ห้องปาลวัฒน์วิไชย2 (635) ชั้น6 ตึกอดุลยเดชวิกรม ร.พ.ศิริราช  17  มิถุนายน  2558  
สอบสัมภาษณ์ 30  มิถุนายน  2558 เวลา  09:00 น.   ณ ห้องพุกกะเวส 3 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ร.พ.ศิริราช  16  กรกฎาคม  2558  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print