กรุณารอสักครู่...
ระบบกำลังทำการประมวลผลข้อมูล

กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
    ตำแหน่งงานที่ต้องการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงานที่ สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
เงินเดือนที่ต้องการ
ทราบข่าวการสมัครงานจาก *
(เลือกได้ 1 ข้อเท่านั้น)
โปรดระบุ
    ประวัติส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ *
ยศ (ถ้ามี)
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
วัน/เดือน/ปี เกิด * เดือน พ.ศ.
อายุ * ปี      เดือน      วัน
จังหวัดที่เกิด *
ส่วนสูง * เซนติเมตร
น้ำหนัก * กิโลกรัม
กรุ๊ปเลือด
เชื้อชาติ *
ระบุ
สัญชาติ *
ระบุ
ศาสนา *
ระบุ
สถานภาพการสมรส *
(เลือกได้ 1 ข้อเท่านั้น)
จำนวนบุตรของผู้สมัครงาน คน
สถานภาพการเกณฑ์ทหาร *
หมายเลขบัตรประชาชน * ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-)
E-Mail Address *
1.
2.
    ครอบครัว
ข้อมูลบิดา *
ชื่อ-นามสกุล *
อาชีพ *
อายุ ปี
ข้อมูลมารดา *
ชื่อ-นามสกุล *
อาชีพ *
อายุ ปี
ท่าน (ผู้สมัครงาน) เป็นบุตรคนที่ *
(ไม่มีใส่ 0)
จากพี่น้องจำนวน * คน
  เป็นชาย * คน
  เป็นหญิง * คน
    ข้อมูลอื่น ๆ
ท่านเคยมาสมัครงานกับคณะฯ หรือไม่ *
จำนวน ครั้ง
ท่านมีคดีถูกฟ้องร้องต่อศาล
และ/หรือ อยู่ในระหว่าง
พิจารณาคดีหรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านเคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุด
ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านเคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุกเพราะ กระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษจากความประมาท
หรือลหุโทษ หรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านเคยถูกไล่ออกจากที่ทำงานใด
หรือถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดมาก่อนหรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านมีโรคประจำตัวหรือมีความทุพพลภาพ
ของร่างกายหรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านยินยอมหรือไม่ หากคณะฯ เห็นควรโอนย้าย
ท่านไปทำงานยังหน่วยงานอื่นภายในคณะฯ *
ท่านสูบบุหรี่อยู่ในระดับใด *


(เลือกได้ 1 ข้อเท่านั้น)
มวน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใด
ที่คุณโปรดปราน

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในโอกาสใด

(เลือกได้ 1 ข้อเท่านั้น)
    ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่บ้าน *
หมู่ที่
ซอย/ตรอก
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
บ้านที่อาศัยอยู่เป็น *
อาศัยอยู่กับ
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-)
1.
2.
3.
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ในกรณีเร่งด่วน *
ชื่อ-นามสกุล *
ความสัมพันธ์ *
โทรศัพท์ * ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-)
    ประวัติการศึกษา
1. ระดับการศึกษาที่ใช้สมัครงานตำแหน่งนี้ *
  สถาบันการศึกษาที่ใช้สมัครงานตำแหน่งนี้ *
  ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ *
  สาขา *
  ปี พ.ศ. ที่จบ *
  ระดับผลการเรียน/เกรดเฉลี่ย *
2. ระดับการศึกษา
  สถาบันการศึกษา
  ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
  สาขา
  ปี พ.ศ. ที่จบ
  ระดับผลการเรียน/เกรดเฉลี่ย
3. ระดับการศึกษา
  สถาบันการศึกษา
  ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
  สาขา
  ปี พ.ศ. ที่จบ
  ระดับผลการเรียน/เกรดเฉลี่ย
    ประสบการณ์การทำงาน/ฝึกงาน
1. ชื่อสถานประกอบการ ลบข้อมูลสถานประกอบการ 1
  ประเภทประสบการณ์ *           
  วันที่เริ่มทำงาน/ฝึกงาน *
  เดือน พ.ศ.
  วันที่สิ้นสุดการทำงาน/ฝึกงาน *
เดือน พ.ศ.
  จำนวนอายุการทำงาน/ฝึกงาน ปี เดือน วัน
  เงินเดือนล่าสุด * บาท
  ชื่อตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ทำ *
  เหตุผลที่ลาออก *
2. ชื่อสถานประกอบการ ลบข้อมูลสถานประกอบการ 2
  ประเภทประสบการณ์ *           
  วันที่เริ่มทำงาน/ฝึกงาน *
  เดือน พ.ศ.
  วันที่สิ้นสุดการทำงาน/ฝึกงาน *
เดือน พ.ศ.
  จำนวนอายุการทำงาน/ฝึกงาน ปี เดือน วัน
  เงินเดือนล่าสุด * บาท
  ชื่อตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ทำ *
  เหตุผลที่ลาออก *
3. ชื่อสถานประกอบการ ลบข้อมูลสถานประกอบการ 3
  ประเภทประสบการณ์ *           
  วันที่เริ่มทำงาน/ฝึกงาน *
  เดือน พ.ศ.
  วันที่สิ้นสุดการทำงาน/ฝึกงาน *
เดือน พ.ศ.
  จำนวนอายุการทำงาน/ฝึกงาน ปี เดือน วัน
  เงินเดือนล่าสุด * บาท
  ชื่อตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ทำ *
  เหตุผลที่ลาออก *
    ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีด อังกฤษ คำ/นาที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 

การใช้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ *
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
ความสามารถในการขับรถยนต์
หมายเลขใบขับขี่
  วันหมดอายุ พ.ศ.
ความสามารถในการขับรถจักรยานยนต์
หมายเลขใบขับขี่
  วันหมดอายุ พ.ศ.
กิจกรรมที่ทำเป็นประจำเมื่อมีเวลา
เครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้
งานที่ไม่ประสงค์จะทำ
    เอกสารประกอบ * กรณีที่ 1. ระดับการศึกษาที่ใช้สมัครงาน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป
รูปถ่าย *
(ไม่เกิน 300 KB)

(.jpg)
Transcript *
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน *
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
สำเนาทะเบียนบ้าน *
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) *
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ป.ตรี ขึ้นไป)
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
Resume / CV (ป.ตรี ขึ้นไป)
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
เอกสารอื่นๆ
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งไฟล์เอกสารแนบทุกฉบับที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และยินดีให้ตรวจสอบ หากภายหลังคณะฯ พบว่า มีข้อมูลใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะฯ เลิกจ้าง และไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น และรวมทั้ง จะถูกดำเนินการในเรื่องความผิดทางวินัยด้วย
Human Resource Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Mahidol University.
HR Administrator Contact. Tel : 0-2419-7705. Email : sihr@mahidol.ac.th