พันธกิจ

เราจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ บริการ และงานวิจัย ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนทุกระดับ โดยเท่าเทียมกัน

วิสัยทัศน์

" ENT ศิริราชก้าวไกล
ค้นคว้า วิจัย ก้าวหน้า
เลิศล้ำการสอน การรักษา
พัฒนาสู่แนวหน้าสากล "


ข่าวรับสมัคร

รับสมัครแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดี