ทุนการศึกษาและทุนวิจัย | Scholarships and Funding

นอกเหนือจากทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างๆ ที่นักศึกษาอาจขอรับได้จากบัณฑิตวิทยาลัย และองค์กรภายนอกแล้ว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังมีทุนเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีก 3 ทุนด้วยกัน ได้แก่ ทุนบัณฑิตศึกษา, ทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา, และ The Graduate Scholarship Program for International Students from Neighboring Countries ซึ่งทุนหลังนี้สำหรับนักศึกษาบัณฑิตต่างชาติ ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค

ทุนบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) 3.00 ขึ้นไป (จากเต็ม 4.00) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท, และ 3.50 ขึ้นไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก รวมทั้งต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย กับมีผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และค่าใช้จ่ายรายเดือน (ตามตารางด้านล่าง) เป็นเวลา 1 ปี

ทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป (มีการจำกัดปีที่จะขอได้ กรุณาดูประกาศ) ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป (ระดับปริญญาโท) และ 3.50 ขึ้นไป (ระดับปริญญาเอก), ผ่านการศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา, และมีหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ แบบเดียวกับทุนบัณฑิตศึกษา (ดูตารางด้านล่าง) พร้อมทั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย 50,000 บาท/เรื่อง (ระดับปริญญาโท) และ 100,000 บาท/เรื่อง (ระดับปริญญาเอก) ระยะเวลาในการให้ทุนคือ 1 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

Download : 1.การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาปริญญาโท/เอก
                   2.ใบสมัครขอรับทุนบัณฑิตศึกษา
                   3.ใบสมัครทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

Apart from several scholarships available through the Faculty of Graduate Studies, eligible Siriraj graduate students can apply for the Siriraj Graduate Scholarships, the Siriraj Graduate Thesis Scholarships, and the Graduate Scholarship Program for International Students from Neighboring Countries.

The Siriraj Graduate Scholarships are for first-year graduate students whose entry cumulative GPA is at least 3.00 (out of 4.00) for MSc candidates and 3.50 for doctorate students. In addition, applicants must have passed the English proficiency test, as required by the Faculty of Graduate Students, and have passed the graduate entrance examination with good grades, as endorsed by the program. Graduate Scholars received for one year a generous stipend (see below) and all educational expenses including all fees for courses endorsed by the program.

The Siriraj Graduate Thesis Scholarships
are for graduate students in the second year or later (please see the actual announcement for limitations). Applicants must have taken at least two semesters of courses with a cumulative GPA of 3.25 or over for MSc students, and 3.50 or over for PhD students, and must state the topic of the thesis research. Thesis Graduate Scholars receive the same stipend and coverage for all educational expenses, similar to the Graduate Scholars, plus a research funding of ฿ 50,000 (MSc level) or ฿ 100,000 (PhD level) per thesis. The scholarship in this category is limited to one year for MSc students and two years for PhD students.ค่าใช้จ่ายทั่วไป สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษาและทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา

Stipend for Siriraj Graduate Scholars and Siriraj Graduate Thesis Scholars

ระดับ
Level

ค่าใช้จ่าย (บาทต่อเดือน) Stipend (฿/month)

ระยะเวลา (ปี)
Duration (year)

ทุนบัณฑิตศึกษา | Siriraj Graduate Scholarships

 

 

       ปริญญาโท  | MSc

6,000

1

       ปริญญาเอก | PhD

7,000

1

ทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา | Siriraj Graduate Thesis Scholarships

 

 

       ปริญญาโท  | MSc

6,000

1

       ปริญญาเอก | PhD

7,000

2The Graduate Scholarship Program for International Students from Neighboring Countries ( 2009-2013)

เริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 นี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดให้มีทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา จากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ทุนนี้จะสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย และเงินสนับสนุนรายเดือน เป็นระยะเวลา 24 เดือน สำหรับระดับปริญญาโท และ 36 เดือน สำหรับปริญญาเอก หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง คือ หลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาชีวเคมี และสาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาชีวเคมี สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ และสาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน ดาว์นโหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม link

In order to expand academic collaboration between Thailand and its neighboring countries, the Faculty of Medicine Siriraj Hospital has established “The Graduate Scholarship Program for International Students from Neighboring Countries.” Starting from the year 2009 , this 5- year scholarship program is intended to provide education at the graduate level to distant students, in particular those from Southeast or East Asia to pursue their studies at the M.Sc. and Ph.D. levels. Each scholarship covers full tuition fees, thesis research expense, and a monthly bursary towards living expenses as per Thai standards. The full-time master program funding covers a period of four semesters (24 months), and the full-time doctoral program funding covers a period of six semesters (36 months). This program concerns only international programs at the graduate levels: currently supported programs are Master Programs in Biochemistry and Immunology; and Doctoral Programs in Biochemistry, Medical Microbiology, and Immunology. Further information can be downloaded from the provided link.

Download : Here


For more details please contact sials@mahidol.ac.th. Also check out for other available scholarships at the Faculty of Graduate Studies website: www.grad.mahidol.ac.th/grad.


2008 © Siriraj Graduate Studies, The Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.