- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
  - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (รหัสคณะ ๐๑)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (รหัสหลักสูตร ๐๓)

๑.
ประวัติความเป็นมา
     

   การแพทย์แผนไทยจัดเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ มีทั้งทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และวิธีการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และมียากับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอันหลากหลายที่บรรพบุรุษไทยได้ช่วยกันสั่งสมเป็นมรดกของชาติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สมควรอย่างยิ่งที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ร่วมกันสืบสาน และปรับปรุงพัฒนาให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มีมาตรฐานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับนับถือในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการพึ่งพาตนเอง

   ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ปรมาจารย์ท่านหนึ่งของคณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล(ภาพที่ ๑) ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเห็นความสำคัญของการแพทย์แผนไทย ได้อุทิศตนด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย ที่สำคัญคือได้วางปรัชญาซึ่งนับเป็นรากฐานในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยยุคใหม่ เรียกว่า การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คือการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาประยุกต์เพื่ออธิบายและ/หรือพัฒนาการแพทย์แผนไทย ท่านได้ตั้งมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อพ.ศ.๒๕๒๓ มูลนิธิฯได้เปิด โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) ขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๒๕ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามปรัชญาและแนวคิดดังกล่าว และเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยและเป็นแหล่งศึกษาฝึกปฏิบัติของนักศึกษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีผลิตยาสมุนไพรตามตำรับของโรงเรียนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอายุรเวท

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโอนย้ายโรงเรียนอายุรเวท รวมทั้งคลินิกให้บริการและหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เข้ามาเป็นหน่วยงานสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และได้จัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาขึ้น คือ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของโรงเรียนอายุรเวทที่รับโอนมา    เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า โรงเรียนอายุรเวทธำรง ซึ่งหมายความว่า โรงเรียนที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ทางอายุรเวท นับเป็นพระมหากรุราธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม โรงเรียนอายุรเวทธำรงจัดการเรียนการสอนและให้บริการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยครบถ้วนทั้ง ๔ แขนงได้แก่

    --> เวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจและรักษาโรคด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

   --> เภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรค

   --> หัตถเวชกรรมแผนไทยเป็นการบำบัดรักษาด้วยการนวดซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบสำหรับที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นการนวดแบบราชสำนัก

   --> ผดุงครรภ์แผนไทย เป็นศาสตร์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การทำคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด รวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิด

   โรงเรียนอายุรเวทธำรงในสังกัด คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาลได้วางหลักการและแนวทางในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยไว้ว่า เพื่อให้การแพทย์แผนไทยมีความยั่งยืน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพของประเทศอย่างกว้างขวาง จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาภารกิจหลักที่สำคัญ ๓ ด้านไปพร้อมๆกัน กล่าวคือ พัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในการทำเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย พัฒนาการให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นที่นิยมของประชาชน และการวิจัยพัฒนาศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยให้มีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์

๒.

ชื่อปริญญา
 

ชื่อเต็ม   การแพทย์แผนไทยประยุต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)

ชื่อย่อ    พทป.บ. (B.ATM.)

๓.

ปรัชญาของหลักสูตร
 

สร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ และมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ และพัฒนาการแพทย์แผนไทย

๔.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 

เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเพียงพอต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง การติดตามวิทยาการใหม่ๆ การศึกษาต่อเนื่อง และการวิจัย

(๒) มีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ แบบองค์รวม

(๓) สามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์แผนไทยกับวิชาการแขนงต่างๆในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) มีโลกทัศน์กว้าง ทันสมัยและทันเหตุการณ์

(๕) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม

๕.

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือหรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ/หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล

๖.

ระยะเวลาการศึกษา

 

ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

๗.

โครงสร้างหลักสูตร
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ๗ หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาภาษา  ๑๓ หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ๙ หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย  ๑ หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ๑๑๘ หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ๑๐ หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  ๔๓ หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานปรีคลินิก  ๒๕ หน่วยกิต
    - วิชาพื้นฐานคลินิก  ๑๘ หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย  ๖๕ หน่วยกิต
    - วิชาเวชกรรมแผนไทย  ๑๕ หน่วยกิต
    - วิชาเภสัชกรรมแผนไทย  ๑๕ หน่วยกิต
    - วิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย  ๑๙ หน่วยกิต
    - วิชาผดุงครรภ์  ๕ หน่วยกิต
    - วิชาบูรณาการการแพทย์แผนไทย  ๑๑ หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

๘.

แนวทางการจัดการศึกษา
 

ชั้นปีที่ ๑    ศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาที่เป็นพื้นฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชั้นปีที่ ๒ และ ๓   ศึกษารายวิชาทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับรายวิชาพื้นฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชั้นปีที่ ๔   ศึกษาและฝึกงานด้านการแพทย์แผนไทยในคลินิกอายุรเวท หอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในภูมิภาคที่เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางด้านการแพทย์แผนไทย

๙.
สำเร็จการศึกษาแล้วได้อะไร และทำอะไรได้บ้าง
 

-   ได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุต์บัณฑิต แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นบุคลากรประเภทหนึ่งที่ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถให้การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

-   มีสิทธิ์ขอสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอณุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

-   ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ในหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย หรือประกอบอาชีพอิสระ(ส่วนตัว)

-   ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ทางด้านสมุนไพร การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

๑๐.
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
    เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๑.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์ : ๐๒-๔๑๙๘๘๒๔-๕

โทรสาร : ๐๒-๔๑๙๘๘๑๘

..........................................................................................................top