ประกาศ
ท่านสามารถจัดพิมพ์สำหรับแพทย์ และนักกายภาพ
ที่มีรายได้วิชาชีพอิสระ 40(6) ท่านสามารถจัดพิมพ์
"หนังสือรับรองรายได้วิชาชีพอิสระ 40(6) กลางปี 2562
ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
2562  
2561  
 
 
สำหรับบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ใบแจ้งรายได้ (Pay Slip) และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 
สำหรับบุคลากรที่พ้นสภาพ / ลาออก / เกษียณอายุ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)