ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์และพันธกิจ | คณาจารย์ | บุคลากร |


วิสัยทัศน์

ภาควิชาชีวเคมีเป็นภาควิชาที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนผลิตบุคลากรทางการวิจัยด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ เพื่อชี้นำสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

เป็นสถาบันที่ชี้นำในการสร้างสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์