Skip to main content

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการของคณะฯ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฯ จึงจัดทำคำประกาศความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ เพื่ออธิบายให้ท่านทราบว่า คณะฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร รวมถึงสิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)#

 1. สำหรับผู้รับบริการทางการแพทย์
 2. สำหรับนักศึกษา
 3. สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 4. สำหรับบุคลากร
 5. สำหรับผู้สมัครงาน
 6. for Visiting Student
 7. for Visiting Staff

ร้องเรียน แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล#

9 ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อ: งานบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Management Division
ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 6 และ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ชั้น 1
โทรศัพท์: ตึกผู้ป่วยนอก 9-9655-56, 9-8703 ตึกชัยนาทฯ 9-8749-50
โทรสาร: 02-4199655
E-mail: sidrm@mahidol.ac.th

กระบวนการและเอกสารขอใช้สิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการคำร้องขอในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)#

สำหรับหน่วยงานในศิริราช
Download เอกสารการขอใช้สิทธิได้จากที่นี่ (สำหรับให้ผู้ขอใช้สิทธิกรณีติดต่อหน่วยงาน)

การยื่นคำร้อง
สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หรือ ผู้กระทำแทนฯ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้กระทำแทนฯ สามารถยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิ ตามช่องทางต่อไปนี้

 1. ติดต่อหน่วยงาน: ทีมธรรมาภิบาลข้อมูล ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+)
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (SiMR)
  เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
  โทรศัพท์: 02 414 1370
  Email: privacysiriraj@mahidol.ac.th

  หรือติดต่อ
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มหาวิทยาลัยมหิดล
  Email: privacy@mahidol.ac.th
 2. ติดต่อหน่วยงาน: หน่วยงานที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือ ท่านสามารถ Download เอกสารและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยยื่นเอกสารได้ที่หน่วยงานที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เอกสารดังนี้

การยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถมาดำเนินการได้: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและตัวแทน พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ
 3. กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์: สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. กรณีผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์:สำเนาหลักฐานการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การค้นหาข้อมูลหรือการตอบสนองการใช้สิทธิ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ การขยายระยะเวลาจะเกิดขึ้นเมื่อทางคณะฯ ได้รับข้อมูสไม่เพียงพอในการประกอบการดำเนินการและจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบ

การปฏิเสธ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสรหรือระงับการปฏิบัติตามคำขอของท่าน เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 2. ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่า ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูล หรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว
 3. คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอพุ่มเฟือย เช่น เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีเนื้อหาเดียวกันช้ำ ๆ กันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 4. การดำเนินการดังกล่าวกระทบในด้านลบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม#

ทีมธรรมาภิบาลข้อมูล ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (SiMR)
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์: 02 414 1370
Email: privacysiriraj@mahidol.ac.th

หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: privacy@mahidol.ac.th


important

สำหรับบุคลากรศิริราช กรุณาอ่านรายละเอียดการดำเนินงานภายในคณะฯ เพิ่มเติม ทาง Si vWORK Library นี้ (Login Required)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง#