Skip to main content

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการของคณะฯ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะฯ จึงจัดทำคำประกาศความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ เพื่ออธิบายให้ท่านทราบว่า คณะฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร รวมถึงสิทธิที่ท่านมีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

 1. สำหรับผู้รับบริการทางการแพทย์
 2. สำหรับนักศึกษา
 3. สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา
 4. สำหรับบุคลากร
 5. สำหรับผู้สมัครงาน
 6. for Visiting Student
 7. for Visiting Staff

ร้องเรียน แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

9 ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ติดต่อ: งานบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Management Division
ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 6 และ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ชั้น 1
โทรศัพท์: ตึกผู้ป่วยนอก 9-9655-56, 9-8703 ตึกชัยนาทฯ 9-8749-50
โทรสาร: 02-4199655
E-mail: sidrm@mahidol.ac.th

กระบวนการและเอกสารขอใช้สิทธิ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการคำร้องขอในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

สำหรับหน่วยงานในศิริราช
Download เอกสารการขอใช้สิทธิได้จากที่นี่ (สำหรับให้ผู้ขอใช้สิทธิกรณีติดต่อหน่วยงาน)

การยื่นคำร้อง
สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หรือ ผู้กระทำแทนฯ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้กระทำแทนฯ สามารถยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิ ตามช่องทางต่อไปนี้

 1. ติดต่อหน่วยงาน: ทีมธรรมาภิบาลข้อมูล ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (SiData+)
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (SiMR)
  เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
  โทรศัพท์: 02 414 1370
  Email: privacysiriraj@mahidol.ac.th

  หรือติดต่อ
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มหาวิทยาลัยมหิดล
  Email: privacy@mahidol.ac.th

 2. ติดต่อหน่วยงาน: หน่วยงานที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หรือ ท่านสามารถ Download เอกสารและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยยื่นเอกสารได้ที่หน่วยงานที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ เอกสารดังนี้

การยืนยันตัวตน

 1. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถมาดำเนินการได้: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและตัวแทน พร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ
 3. กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์: สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. กรณีผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์:สำเนาหลักฐานการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การค้นหาข้อมูลหรือการตอบสนองการใช้สิทธิ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ การขยายระยะเวลาจะเกิดขึ้นเมื่อทางคณะฯ ได้รับข้อมูสไม่เพียงพอในการประกอบการดำเนินการและจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบ

การปฏิเสธ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสรหรือระงับการปฏิบัติตามคำขอของท่าน เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 2. ท่านไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้ว่า ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของข้อมูล หรือมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอดังกล่าว
 3. คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอพุ่มเฟือย เช่น เป็นคำร้องขอที่มีลักษณะเดียวกัน หรือมีเนื้อหาเดียวกันช้ำ ๆ กันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 4. การดำเนินการดังกล่าวกระทบในด้านลบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ทีมธรรมาภิบาลข้อมูล ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (SiMR)
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์: 02 414 1370
Email: privacysiriraj@mahidol.ac.th

หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: privacy@mahidol.ac.th


important

สำหรับบุคลากรศิริราช กรุณาอ่านรายละเอียดการดำเนินงานภายในคณะฯ เพิ่มเติม ทาง Si vWORK Library นี้ (Login Required)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง