โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แผนผังโครงสร้างองค์กร

ภาควิชา
โรงพยาบาลศิริราช
ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
สำนักงานคณบดี
หน่วยงานการบริหารแบบพิเศษ
  • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ
หน่วยงานองค์กรวิชาชีพ / ตรวจสอบภายใน