แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2563 - 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้นำและผู้ชี้นำทางการแพทย์ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากลและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับประเทศและระดับโลก

เป้าหมายองค์กร

     องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ

เป้าหมายผลผลิต

     1. บัณฑิตทุกระดับมีคุณภาพ มีศักยภาพเป็นผู้นำ และมีความสามารถหลากหลาย เพื่อสร้างผลงานที่ดี
     2. ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ให้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและการบริการการแพทย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
     3. มีนวัตกรรมจากการบูรณาการการวิจัย การศึกษา และการบริการ
     4. มีผลงานที่เป็นต้นแบบ ด้านการศึกษา และ/หรือการบริการการแพทย์
     5. ความรู้ แนวคิด และผลงานของศิริราช มีส่วนในการพัฒนานโยบายหรือกฎเกณฑ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
     6. ผลงานของศิริราชโดยรวมมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากลอย่างยั่งยืนและพัฒนาพันธมิตรไปพร้อมกัน
     การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ฉบับปี พ.ศ. 2563-2567 นี้ผ่านความร่วมมือของหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน และผู้บริหารคณะฯ ในการมีส่วนร่วมกำหนดแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ด้วยการขับเคลื่อนแผนซึ่งแบ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น คือ SMART แผนระยะกลางคือ Innovation และแผนระยะยาวคือ World changer โดยดำเนินการอย่างบูรณาการระหว่างพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยและ Workshop ที่สำคัญ เพื่อกำหนดเข็มทิศในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


 • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  เพื่อปรับฐานและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้รองรับเป้าหมายคณะฯ ในระยะสั้น กลาง และยาว

  กลยุทธ์

  การปรับฐานและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านการปฏิรูปพันธกิจหลักและพันธกิจต่าง ๆ 10 ด้าน ได้แก่

  1. การปฏิรูปการศึกษา (Medical Education Excellence Reform) ผ่านการสร้างสรรค์ระบบการศึกษาสำหรับอนาคต เพื่อผลิตบัณฑิตทุกระดับมีคุณภาพ ความสามารถหลากหลายตาม Pi-shaped และศักยภาพในการเป็นผู้นำ ในการสร้างผลงานที่ดี สนองตอบต่อความต้องการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

  2. การปฏิรูปการวิจัย (Research and Innovation Excellence Reform) เพื่อสร้างผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการบริการทางการแพทย์ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผ่านการบริหารจัดการการสนับสนุนการวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม การบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการในการผลักดันโครงการวิจัยที่เป็น Flagship ซึ่งเป็นการร่วมมือจากภาควิชา/ หน่วยงานในการร่วมออกแบบโครงการวิจัยดังกล่าวร่วมกัน หรือการสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นการบูรณาการและมีความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยหวังผลให้เกิดนวัตกรรมจากการบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ เพื่อการผลักดัน การพัฒนานโยบายหรือกฎเกณฑ์ด้านการแพทย์ สาธารณสุขในระดับประเทศ

  3. การปฏิรูปบริการด้านการแพทย์ (Medical Service Excellence Reform) ด้วยการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิด Value Based Healthcare ภายใน 5 ปี ผ่านการเตรียมความพร้อมแผนพัฒนาระยะสั้น SMART ในด้าน Smart People, Smart Operation, Smart Information และ Smart Access ซึ่งในแผนพัฒนาระยะกลางจะดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ที่นำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบกระบวนการบริการทางแพทย์ที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นหลักด้วยแนวคิด Value Based Healthcare ทั้งนี้ คณะทำงานได้กำหนดรูปแบบการกำกับงานเป็น Collaborative Committee Board และแผนพัฒนาระยะยาวที่มุ่งหวังให้เกิดการบริการทางแพทย์แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการบริการเฉพาะบุคคล โดยสนับสนุนการเป็น International Referral Center of Asia ภายใน 10 ปี

  4. การปฏิรูประบบการบริหารเพื่อความเป็นเลิศที่ยั่งยืน (Management System Reform) เพื่อให้โครงสร้างการบริหารงานที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบ และให้เกิดการจัดการอย่างยั่งยืน ดังนั้นคณะฯ จึงวางแผนที่จะทำการศึกษาทบทวนภาพรวมโครงสร้างการบริหาร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายอนาคต โดยออกแบบจัดรูปแบบใหม่ (Reorganize / Restructure / Re-Engineer) เพื่อวางกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อนเป้าหมายอนาคต

  5. การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Management Reform) เพื่อรองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูปที่สำคัญตามพันธกิจ แผนการปฏิรูปโครงสร้างจึงถูกกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม โดยทบทวนแผนการปรับปรุงโครงสร้างคณะฯ 20 ปี และกำหนดลำดับความจำเป็น เพื่อวางกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อนเป้าหมายอนาคต

  6. การปฏิรูปการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Reform) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้แผนกลยุทธ์ด้านนี้เป็นตัวจักรสำคัญของการสนับสนุนการขับเคลื่อนในกลยุทธ์ต่างๆ สำหรับกลยุทธ์นี้ให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยี Multi-Platform โดยกำหนดเป็น DSL (Data Service Layer) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลด้านการวิจัยทางการแพทย์ ระบบสารสนเทศการบริการทางการแพทย์ และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านบุคคลเพื่อให้การเชื่อมโยงการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการนำรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นผ่านแนวคิด Agile เพื่อดึงคนที่เกี่ยวข้องกลุ่มเล็กมาร่วมกันออกแบบและตัดสินใจ

  7. การปฏิรูปการบริหารข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร (Database and MIS Management Reform) การบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจในระดับบริหาร มีความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการด้วยชุดข้อมูลที่เป็นจริง ดังนั้น จึงได้ทบทวนและออกแบบโดยวางแผนให้มีฐานข้อมูลในการสนับสนุน การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และตัดสินใจระดับองค์กร โดยจัดตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทีม SiData+ ที่ทำงานประสานกับหน่วยธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร

  8. การปฏิรูปการบริหารเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology Management Reform) เทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในการลงทุนของคณะฯ ที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อบริการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วย ดังนั้น การปฏิรูปนี้ จึงได้ศึกษาทบทวนความต้องการและความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า รวมถึงแผนการบำรุงรักษาเพื่อให้การบริหารเทคโนโลยีทางการแพทย์ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

  9. การปฏิรูปการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HR Management Reform) หัวใจหนึ่งของการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน คือการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และการเตรียมทักษะความพร้อมของบุคลากรให้รองรับการทำงานในอนาคต ภายใต้การพัฒนาฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเป็น Smart HR และการทำงานในรูปแบบ Digital Workplace เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

  10. การปฏิรูปการบริหารการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร (Corporate Communication Reform (Internal and External)) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน ความก้าวหน้า ด้านการศึกษา วิจัย วิชาการ การบริการสุขภาพ และเกียรติคุณของคณะฯ สู่สังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านสุขภาวะและชี้นำสังคมไทย ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต โดยกำหนดเป็น Thailand Health Information Center


 • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ ความสอดคล้องของงานและหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าของงาน ลดขั้นตอนและการใช้ทรัพยากร เวลา ทุน และกำลังพล เพื่อให้เกิดผลงานใหม่ที่ดี หรือเป็นต้นแบบการบูรณาการที่ลดความซ้ำซ้อน และความสูญเปล่า เกิดการทำงานในรูปแบบของ One to Many Many to One มาใช้ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ

  กลยุทธ์

  1. บูรณาการ 3 พันธกิจ (การศึกษา การวิจัย และบริการด้านการแพทย์)

  2. บริหารจัดการโครงการต้นแบบด้านกลยุทธ์คณะฯ

  3. บูรณาการงานที่เชื่อมโยงกันของสายสนับสนุน


 • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดผลงานของคณะฯ สู่ความเป็นเลิศระดับสากล โดยดึงความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  กลยุทธ์

  1. การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข

  2. การสร้างความร่วมมือระดับชาติ นานาชาติ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งกับองค์กรรัฐ องค์กรอิสระ และเอกชน

  3. การพัฒนาความร่วมมือกับศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ


 • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และความแข็งแกร่งของคณะฯ โดยพัฒนาสมรรถนะทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะของบุคลากรอย่างมีหลักการบนพื้นฐานข้อมูล ความรู้เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพ

  กลยุทธ์

  พัฒนา Development HRD Blueprint for Unleashing Employee Expertise and Quality of Work Life ของบุคลากรคณะฯ โดยกำหนดแผนงานพัฒนาสมรรถนะทางอาชีพและทักษะการทำงานเพื่อสนองตอบการทำงานรูปแบบอนาคตตามที่กลยุทธ์ต่าง ๆ กำหนด


 • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ความมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืนของปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้องค์กร (คณะฯ) ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

  กลยุทธ์

  1. วัฒนธรรม ค่านิยม และธรรมาภิบาล

  2. บริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

  3. ความมั่นคงทางการเงิน

  4. การเสริมสร้างสุขภาวะ

  5. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  6. องค์กรและการเรียนรู้

แผนที่กลยุทธ์

โครงการแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2563 – 2567

     1. โครงการพัฒนา Non-Technical skills
     2. โครงการพัฒนาหลักสูตร Flexi Program/ Modules (พ.ศ. 2563 – 2564)
     3. โครงการพัฒนาระบบ Digital Education (พ.ศ. 2563 - 2564)
     4. โครงการ Teacher Transform towards Pi-shaped Promotion (พ.ศ. 2563 - 2564)
     5. โครงการพัฒนา SMART RESEARCH Management (พ.ศ. 2563 – 2564) : SiCore-M
     6. โครงการ Flagship projects, Grand challenge project (พ.ศ. 2563 – 2567)
     7. โครงการ พัฒนาระบบ Tele-Medicine
     8. โครงการ Value Outcome Service (VOS)
     9. โครงการ Enhance Recovery After Surgery (ERAS)
     10. โครงการ Value Driven Care Unit (VDCU)
     11. โครงการ Siriraj Integrated Center of Excellence: (SiCOE)
     12. โครงการนำร่องพัฒนาระบบข้อมูลสู่การพัฒนากระบวนการด้านรายได้ค่ารักษาพยาบาล 2563 – 2564
     13. โครงการยกระดับสู่ Smart HR / Digital HR ที่ได้พัฒนาตามกรอบเวลาที่กำหนด
     14. โครงการ Siriraj Innovative Perioperative Geriatric Care Model : (SIPG)
     15. โครงการพัฒนาต้นแบบการบูรณการโครงการกลยุทธ์คณะฯ
     (โครงการนำร่องศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติคณะฯ)
     16. การพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มคุณภาพ/ ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยโดยใช้กระบวนการ KM
     (Siriraj Clinical Tracer Plus & Siriraj Concurrent Trigger Tool)
     17. โครงการจัดตั้งศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช (Siriraj Genomics)
     18. โครงการดิจิตอลพาโทโลยี (Digital Pathology)
     19. โครงการการทดสอบเทคโนโลยีดิจิตัล และ 5G สำหรับให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
     โดยใช้รถโมบายสโตรคยูนิตร่วมกับระบบปรึกษาทางไกล

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
และแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2563