รางวัลรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Specific Disease Certification)

        

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ 2 ทีมดูแลผู้ป่วยคือ  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement) และ การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver Transplantation) ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นแห่งแรกของประเทศ และเป็นต้นแบบของการใช้กระบวนการคุณภาพผสมผสานกับความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค จนพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคของประเทศ
          ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพของกระบวนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทีมดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค ได้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายโภชนาการและงานเปลี่ยนอวัยวะ ในการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือ Siriraj Clinical Tracer Plus ที่ศิริราชพัฒนาขึ้น เกิดเป็นผลลัพธ์การดูแลที่ดี ด้วยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ ทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการรับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Specific Disease Certification) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จำนวน 2 กลุ่มโรคนี้        
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค Specific Disease Certification) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Replacement : TKR )  และ ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เข้ารับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค Specific Disease Certification) การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver Transplantation) ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17  ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี