การรับรอง “จริยธรรมการวิจัยในคน” จาก AAHRPP แห่งแรกของไทย

        

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการรับรองด้าน “จริยธรรมการวิจัยในคน” (Human Research Protection Programs) จากองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกาThe Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs (AAHRPP)  ซึ่งรับรองมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนระดับโลก ทั้งนี้คณะฯได้ Full Accreditation เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ซึ่งถือเป็นสถาบันแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองนี้ และต้องมีการต่ออายุทุก 3 ปี  ถือเป็นการช่วยเพิ่มคุณค่างานวิจัยของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง