การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า

         
 
        จากการรวมแรง ร่วมใจของบุคลากรศิริราช ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จนทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองมาตรฐานและบริการสุขภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

        ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ศ. ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)  จาก  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ (Imagination for Quality)”  ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
        การได้รับรองมาตรฐานและบริการสุขภาพโรงพยาบาล สรพ. ได้ส่งคณะผู้ตรวจประเมินเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินโรงพยาบาลศิริราช 2 ช่วงใน 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินการปฎิบัติตามมาตรฐาน (compliance) วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2557 และขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลการดำเนินการตามระบบงานโดยผู้เยี่ยมสำรวจ โดยการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และการสัมภาษณ์เพื่อดูผลลัพธ์ของประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนในวันที่  4 - 6 มิถุนายน 2557 โดยจะมีระยะเวลารับรอง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 – 25 กันยายน 2560

        การที่โรงพยาบาลศิริราชผ่านการรับรองในครั้งนี้ คณะผู้บริหารขอขอบคุณบุคลากรศิริราชในทุกสาขวิชาชีพและขอให้ทุกคนมุ่งมั่นพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล”