รางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี TQM-Best Practices in Thailand จากการนำเสนอบทความ เรื่อง “รายงานประจำปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มากกว่ารายงานประจำปี” จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทนคณะฯ นำเสนอบทความ และรับโล่รางวัลจาก ดร.ศจี ศิริไกร ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 15th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ภายใต้หัวข้อ Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมคุณภาพ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา ถนนสุขุมวิท 
         
        การประชุมดังกล่าว ถือเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดจนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ TQM หรือการทำให้ภายในองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
         
        การนำเสนอบทความในครั้งนี้  คณะฯ ได้แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปี ซึ่งนอกจากจะเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ แล้ว ยังหวังให้เป็นต้นแบบการพัฒนาบริการด้านสาธารณสุขและกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันพัฒนาหน่วยงานภายในคณะฯ ในรูปแบบของนวัตกรรมต่างๆ โดยมีปัจจัยความสำเร็จอันเกิดจากผู้บริหารให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ทุกกลุ่ม มีกระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) รวมทั้งมีแนวคิด Benchmarking รวมอยู่ด้วย