รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

        วันนี้ (3 มี.ค. 57 ) ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้เข้ารับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยมี ศ.คลินิก นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ในการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557  “สุขภาพไทย สุขภาพอาเซียน” ณ สถาบันบำราศนราดูล
 
        รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมเวชสารสนเทศไทย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกจากนักบริหารโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน และองค์กรอื่น ๆ ประจำอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อพิจารณาให้ได้รับรางวัลดังกล่าว